En portal för att dokumentera mikromeriter 

Projektet Kompetenspasset har sitt ursprung i de stora utmaningar som Sverige står inför när det gäller kompetensförsörjning på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Behovet av att kunna dokumentera och erkänna både formella och informella kompetenser har ökat, och EU-kommissionens rekommendation kring mikromeriter har varit en drivkraft för projektet att ta fram och testa en gemensam svensk modell för mikromeriter.  

Projektet har dels arbetat med en metod och process för att formulera mikromeriter; dels med en portal för att dokumentera och utfärda mikromeriter till individer. I portalen kan organisationer skapa och utfärda mikromeriter. Organisationer kan också hantera, kartlägga och föra statistik över utfärdade mikromeriter. Individer kan motta och dela med sig av dessa digitala kvalitetssäkrade intyg.  

Tre roller för att hantera mikromeriter 

I processen för att skapa en mikromerit tilldelas en organisation, med minst en representant, rollen som Skapare. Denna roll kan skapa en mikromerit genom att mata in meritens alla uppgifter samt välja minst en utfärdande organisation som tilldelas rättigheter att utfärda den specifika meriten till en mottagare. För att göra detta har projektet tagit fram en excel-fil där samtliga data som kommer krävas i portalen kan samlas. Detta är en process som visat sig ta tid och flera iterationer. Skaparen säkerställer att mikromeriten innehåller all väsentlig data som krävs för att synliggöra en individs kompetens i enlighet med vad ett innehav av mikromeriten innebär. Genom att skapa en mikromerit i den tekniska plattformen tillfaller ett ägandeskap av mikromeriten skaparen. Denna organisation är därmed den enda som kan säkerställa meritens innehåll och relevans och den enda organisation som har rättigheter och möjligheter att tilldela ett framtida utfärdande av meriten till en annan organisation eller verksamhet. När en mikromerit skapas framgår det tydligt vilken anställd på organisationen, som är den som skapat mikromeriten. Detta är ett viktigt steg i att säkerställa äkthetsrelationen mellan utfärdare, mottagare och systemet. Skapare av en mikromerit kan exempelvis vara en branschorganisation, verksamhet ansvarig för en specifik validering, en arbetsgivare eller en förening.  Skaparen kan också inneha rollen som utfärdare av mikromeriter.  

Skärmavbild över ett av momenten för att skapa en mikromerit i plattformen.
Skärmavbild över ett av momenten för att skapa en mikromerit i plattformen.

Utfärdandeprocess innebär att en organisation eller verksamhet fått rättigheter att utfärda en mikromerit till en mottagare. Data i mikromeriten sätts upp av skaparen. Som utfärdare är det möjligt att komplettera meriten med exempelvis specifika uppgifter som tydliggör och synliggör hur den som utfärdar meriten säkerställt mottagarens identitet och hur kompetensen bedömts och kvalitetssäkrats gentemot mikromeritens innehåll. I denna process tillförs även meriten data i form av vilken organisation och vilken representant som utfärdat mikromeriten till en mottagare. Detta återigen för att understödja relationen mellan skapare, utfärdare och mottagare i systemet i syfte att säkerställa meritens äkthet.   

Mottagandet av en mikromerit skiljer sig från de övriga processerna då det nu är privatpersoner som är involverade. Det är först när en utfärdare kvalitetsgranskat och bedömt en individs kompetens och valt att utfärda en merit som denna blir tillgänglig för dess mottagare.  När en mikromerit utfärdats i systemet informeras mottagaren via e-post att en mikromerit tilldelats och ges möjligheten att ta del av denna. För att få tillgång till sin nya merit samt alla tidigare mottagna mikromeriter kräver portalen inloggning via BankID för att säkerställa individens identitet. Det är först efter inloggning en mikromerit är synlig och delningsbar. Enligt EUs rekommendationer ska individen äga sina mikromeriter. Detta innebär att varken den organisation som skapat eller utfärdat mikromeriten kan ta tillbaka den. En mottagen mikromerit innehåller all den data som fyllts i, i både skapande- och utfärdandeprocessen samt ett tillägg av individens personuppgifter till den specifika individ som mottagit den. Det finns i systemet möjlighet att lägga till ett bäst före datum för mikromeriten för att tydliggöra att det i vissa fall kan behövas komplettering eller kontroll att kompetensen fortfarande innehas. Mikromeriten kommer dock alltid finnas kvar för mottagaren. Via plattformen som projektet byggt kan individen ladda ned och dela med sig av sin mikromerit till vem den än väljer. Det digitala intyg som skapats, tillgängliggjorts och delats innehåller en QR-kod som vid scanning redogör för om intyget är äkta, om meriten innehåller all den data som presenteras samt om individen som fått mikromeriten är densamma som den som påvisar att det är hens intyg.  Genom att använda Verifiable Data Registry (blockkedje-teknologi) garanteras att mikromeriten är korrekt och verifierbar och att mikromeriten inte kan ändras eller förfalskas. 

Ett utformande för att hålla en europeisk standard av hög kvalitet 

Arbetet med portalen har skett parallellt med EUs initiativ med utvecklingen av Europass, satsningarna på blockkedje-teknologi i EU-projektet EBSI –vector samt satsningen på digitala intyg i DC4EU (Digital credentials for EU). Plattformen är uppbyggd i enlighet med kravställningar kring Europass och byggd enligt principerna för European Learning Model för att mikromeriten ska vara användbar och jämförbar i samtliga av EUs medlemsländer.  

När det kommer till den digitala säkerheten uppfyller plattformen krav ställda i enlighet med RISE klassificeringsnivå 4 ”Mycket känslig”, på grund av att individers personnummer lagras i portalen. ​Denna klassificeringsnivå innebär bland annat att känsliga data lagras på krypterad server i eget datacenter och att digital distribution av mikromeriter sker med av RISE godkänd krypteringslösning.​ 

Portalens fortlevnad

Ännu finns inget nationellt beslut kring mikromeriter. Projektet Kompetenspasset har belyst hur det kan stärka individen att dokumentera även det lärande som sker utanför utbildningssystemet. Mikromeriter som format där kompetenser beskrivs med tydliga avgränsningar och tydliga läranderesultat har visat sig vara ett viktigt verktyg för att motivera och förenkla både inlärningsförmåga och bedömning av kompetensen. Under projekttiden finns portalen tillgänglig för projektets piloter. Efter projektets avslut säkrar RISE driften av plattformen.  

Projektet har bedrivits som ett samverkansprojekt mellan RISE – Research Institutes of Sweden, som har lett projektet; Arbetsförmedlingen, som har bidragit med arbetsmarknadsinsikter och praktisk testning av mikromeriter; och Myndigheten för yrkeshögskolan, som har integrerat SeQF-modellen för att utforma mikromeriter och synliggöra kompetenser. För att möjliggöra detta projekts genomförande har projektet beviljats ekonomiska medel av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, tillsammans med medfinansiering från projektets projektpartners. Läs mer om de av projektet förespråkade metoder för att arbeta med mikromeriter i Guideboken på www.kompetenspasset.se/guidebok