Mikromeriter stärker det livslånga lärandet

Genom mikromeriter kan en individs lärande efter sådana kurser dokumenteras och erkännas och EU-kommissionen har nyligen föreslagit ett nytt initiativ för att stödja kvalitet, insyn och användning av mikromeriter i hela EU. Detta kommer att ske genom att minimikrav på kvalitet och öppenhet utvecklas. Avsikten är att det ska bygga upp förtroendet för mikromeriterna och underlätta deras överförbarhet och erkännande i hela EU. Dessutom avser kommissionen att i dialog med nationella kvalifikationsmyndigheter undersöka möjligheten till införande av mikromeriter i referensramarna för kvalifikationer, för Sveriges del SeQF, samt göra det lättare för enskilda att via Europass spara och visa upp förvärvade mikromeriter i form av digitala meriter för arbetsgivare.

Genom mikromeriter kan en individs lärande efter mindre lärmoment dokumenteras och erkännas. Även organisationers kompetens och därmed konkurrenskraft kan höjas och en dokumentation av lärande, kompetenser och färdigheter möjliggör längre framförhållning och planering vid förändringar och nya satsningar. EU-kommissionen har nyligen föreslagit ett nytt initiativ för att stödja kvalitet, insyn och användning av mikromeriter i hela EU. Projektet Kompetenspasset syftar till att ta fram en svensk modell för det arbetet.

Projektet finansieras genom Vinnova och drivs i ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Myndigheten för Yrkeshögskolan och RISE – Research Institutes of Sweden. Ett nära samarbete finns också med Universitets och högskolerådet.