PROJEKTGRUPPEN SÄGER TACK!

Vi i projektgruppen för Kompetenspasset vill rikta ett varmt tack till alla som har deltagit och bidragit
till att göra detta projekt möjligt. Arbetet har präglats av en gemensam övertygelse om att endast
genom samarbete och tät samverkan mellan olika organisationer kan vi skapa verklig förändring
och främja det livslånga lärandet.

Genom att samla kompetenser och perspektiv från olika områden har vi tillsammans undersökt hur
en svensk modell för mikromeriter skulle kunna se ut och vilka förutsättningar som en sådan skulle
behöva. Arbetet har innefattat allt från teknisk utveckling och metodutveckling till att skapa robusta
strukturer för dokumentation och erkännande av lärande och kompetenser. Varje del av projektet har berikats av de unika erfarenheter och insikter som de bidragande organisationerna tillfört.

Vi vill särskilt tacka våra pilotorganisationer som har testat och utvärderat våra metoder och
verktyg, och som har gett oss värdefulla insikter och feedback. Ert engagemang och era bidrag har
varit avgörande för att projektets mål har nåtts.

Genom detta projekt har vi visat att det är möjligt att skapa en sammanhållen och tillgänglig
struktur för dokumentation och erkännande av lärande och kompetenser. Vår gemensamma vision
om att främja det livslånga lärandet har varit drivkraften bakom vårt arbete, och vi är stolta över de
resultat vi har uppnått tillsammans.

Tack vare engagemang, förtroende och starkt samarbete har resultatet blivit möjligt. Tillsammans är
vi övertygande att vi lagt grunden för en hållbar och inkluderande framtid där fler individer kan få
sina kompetenser synliggjorda och erkända.

/ Projektgruppen för Kompetenspasset